Prejsť na obsah
 1. Úvodné ustanovenia
  1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) a predávajúcim je obchodná spoločnosť AKORD distribučná s.r.o., IČO: 46836411, sídlom Partizánska cesta 89, 974 01 Banská Bystrica, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 22973/S, e-mail info@harmoniachuti.sk tel. kontakt +421 48 4142227.
  2. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, so sídlom Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1.
  3. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril záväznú objednávku. Pre účely zákona sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
  4. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov a služieb na diaľku prostredníctvom elektronického zariadenia.
  5. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu, ktoré je možné objednať (majú uvedenú cenu a táto nie je nulová).
  6. Hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie sú uvedené na e-shope https://harmoniachuti.sk
  7. Kupujúci v celom rozsahu uznáva elektronickú komunikáciu, predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie, pokiaľ je nesporné, že predávajúci komunikuje s kupujúcim alebo ním oprávnenou osobou.
 2. Cena tovaru
  1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné. Predávajúci je platiteľom DPH.
  2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.
  3. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.
 3. Objednávka
  1. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:
   1. prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu u prevádzkovateľa, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode,
   2. vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
  2. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.
  3. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo “OBJEDNAŤ”.
  4. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.
  5. Objednávka tovaru vznikne potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru a jeho odoslania predávajúcemu. Pre správne a riadne vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar.
  6. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb. Objednávka sa jej odoslaním stáva pre kupujúceho záväznou, teda je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim.
  7. Kupujúcemu je po odoslaní objednávky v e-shope automaticky generovaný a odoslaný informačný e-mail o tom, že predávajúcemu bola e-shopom doručená objednávka kupujúceho na spracovanie. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3.4. tohto článku. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho.
  8. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis neupravuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je elektronická správa predávajúceho odoslaná na e-mailovú adresu kupujúceho alebo krátka textová správa odoslaná na mobilné telefónne číslo kupujúceho, ktoré kupujúci uviedol v jeho objednávke s informáciou, v akom rozsahu je akceptácia objednávky kupujúceho nesporná. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Elektronická správa predávajúceho, ktorou sa objednávka kupujúceho nepotvrdzuje, zamieta alebo odmieta, resp. inak zreteľne neakceptuje, je odmietnutie objednávky kupujúceho.
  9. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. V prípade nedodania kompletného tovarového sortimentu, ktorý bol potvrdený (schválený) predávajúcim a kupujúcim, je možné považovať za záväzné aj náhradné plnenie v zmysle pozmenenej ponuky
 4. Platobné podmienky
  1. Tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
   1. v hotovosti na dobierku, na mieste určenom kupujúcim v objednávke;
   2. v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru,
   3. bezplatným prevodom na bankový účet predávajúceho
  2. Poplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. V. týchto všeobecných obchodných podmienok.
  3. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu zľavu na základe platných obchodných podmienok.
  4. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.
 5. Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb
  1. Ak nie je vopred dohodnuté inak, predávajúci si za dopravné služby účtuje nasledovné sumy,:
   1. pri doprave prostredníctvom Slovak Parcel Service s.r.o nasledovne
    • hodnota nákupu do 11,98€ je spoplatnená cenou dopravy 3,54€
    • hodnota nákupu medzi 11,99€ – 39,99€ je spoplatnená cenou dopravy 2,54€
    • pri nákupe nad 40€ je doprava po celom Slovensku ZDARMA
   2. Ak nie je vopred dohodnuté inak, pri doprave mimo Slovenska zabezpečuje prepravu Zásielkovňa. Cena za dopravu do zahraničia je počítaná podľa štátu doručenia a váhy objednávky podľa platného cenníka, ktorý nájdete na tomto odkaze.
  2. Ak nie je vopred dohodnuté inak, ri platbe na dobierku (priamo kuriérovi pri preberaní zásielky) si za túto službu predávajúci účtuje poplatok za dobierku 0,86 EUR.
  3. Pri platbe v hotovosti na výdajnom mieste predávajúceho resp. ambulantnom predaji pri prevzatí objednávky kupujúcim osobne (osobný odber) – cena 0,00 EUR.
  4. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.
 6. Dodacie podmienky
  1. Ak sa obe strany nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota je predávajúci povinný do 10 dní dodať tovar kupujúcemu na miesto určené kupujúcim v kúpnej zmluve a kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.
  2. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb s rôznou lehotou dodania, celá objednávka bude dodaná v termíne najdlhšej dodacej lehoty. Ak časť tovarov z objednávky nie je skladom, resp. chýba materiál na výrobu, predávajúci informuje o tom kupujúceho s možnosťou čiastočných dodávok.
  3. Spolu s tovarom je kupujúcemu zasielaný dodací list. Faktúra (daňový doklad) je zasielaný elektronicky.
  4. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
  5. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:
   1. Slovak Parcel Service, s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivánka pri Dunaji,
   2. prevzatie kupujúcim osobne na výdajnom mieste predávajúceho (osobný odber) so sídlom AKORD distribučná s.r.o., Partizánska cesta 89, 974 01 Banská Bystrica
   3. distribúciou tovaru prostredníctvom obchodných zástupcov (ambulantný predaj) spoločnosti AKORD distribučná s.r.o., Partizánska cesta 89, 974 01 Banská Bystrica
  6. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na miesto určené kupujúcim v kúpnej zmluve a kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať dodací list alebo inú formu potvrdenia o dodaní tovaru. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.
  7. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.
 7. Prevod vlastníckeho práva
  1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho po zaplatení plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku momentom prevzatia veci od predávajúceho alebo dopravcu.
 8. Zákaznícky účet
  1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu.
  2. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.
  3. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
  4. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
  5. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
  6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.
 9. Odstúpenie od zmluvy
  1. Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov, spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo (i) dňa prevzatia tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru alebo (ii) dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pre ostatné prípady sa uplatňuje § 7 ods. 2 alebo 3 zákona č. 102/2014 Z.z. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred dodaním tovaru.
  2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho počas jeho prevádzkových hodín alebo toto odstúpenie podať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch, prípadne takéto uplatnenie práva je možné uplatniť aj v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy, od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.). Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby si vyhotovil pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zaslal doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môže kupujúci využiť formulár uvedený v prílohe č. 1: Odstúpenie od kúpnej zmluvy.
  3. Zásielka, v ktorej bude tovar zaslaný na dobierku, nebude prevzatá.
  4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti rovnakým spôsobom spotrebiteľom zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr, ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe vrátania platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
  5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ v celom rozsahu podľa ustanovenia § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov.
  6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. v znení neskorších predpisov t.j. ide o :
   1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
   2. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
   3. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
   4. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.
 10. Práva a povinnosti zmluvných strán
  1. Za zmluvné strany sa považuje predávajúci a kupujúci.
  2. Kupujúci je povinný:
   1. prevziať objednaný tovar,
   2. zaplatiť za prevzatý tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
   3. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
  3. Predávajúci je povinný:
   1. dodať zákazníkovi tovar v uvedenej kvalite, množstve a v dohodnutej cene a lehote,
   2. spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi elektronicky, resp. na vyžiadanie v listinnej podobe, všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.
 11. Alternatívne riešenie sporov
  1. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci, ktorým je spotrebiteľ, (ďalej len „kupujúci – spotrebiteľ“). Touto osobou je fyzická osoba – nepodnikateľ, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
  2. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim – spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.
  3. Kupujúci – spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva vyplývajúce z právnych predpisov upravujúcich práva spotrebiteľov.
  4. Žiadosť je potrebné zaslať predávajúceho písomne prostredníctvom poštového úradu alebo e-mailom na adresu info@harmoniachuti.sk
  5. Ak predávajúci odpovie na žiadosť kupujúceho zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 kalendárnych dní od jej odoslania, kupujúci – spotrebiteľ má právo podať Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ďalej len „zákon“).
  6. Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby uvedené v ustanovení § 3 zákona.
  7. Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený podať návrh spôsobom určeným v ustanovení § 12 zákona, pričom tento návrh musí spĺňať zákonom ustanovené náležitosti.
  8. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde vyčísliteľná hodnota sporu neprevyšuje sumu vo výške 20,- EUR. Subjekt ARS môže od kupujúceho – spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie konania vo veci alternatívneho riešenia sporu, avšak maximálne len do výšky 5,- EUR vrátane DPH.
  9. Kupujúci – spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 12. Záverečné ustanovenia
  1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
  2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
  3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky.
  4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle predávajúceho k nahliadnutiu kupujúcim, ako aj sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
  5. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, Zákona č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, Zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov, Zákona č. 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov, Zákona č. 22/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z v znení neskorších predpisov.
  6. V prípade uzatvorenia inej zmluvy s kupujúcim s inými podmienkami, majú podmienky uvedené v zmluve prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
  7. Predávajúci nie je viazaný žiadnym Kódexom správania, ktorý by bol povinný pri svojej činnosti dodržiavať.
  8. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 01.09.2020

Reklamačné podmienky

neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok

 1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho, a ktorý je vlastníctvom spotrebiteľa.
 2. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak si kupujúci objednal použitú vec a bol o tom kupujúci informovaný, záručná doba je 12 mesiacov. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok a na tieto reklamácie sa nevzťahujú tieto reklamačné podmienky.
 3. Ak má tovar na obale vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti, práva zo zodpovednosti za vady pri týchto veciach, musí Kupujúci uplatniť bezodkladne, najneskôr do uplynutia tohto dátumu spotreby alebo minimálnej trvanlivosti u Predávajúceho. Pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia byť práva zo zodpovednosti za vady uplatnené najneskôr deň nasledujúci po prevzatí objednávky Kupujúcim, inak práva zaniknú.
 4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady
 5. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
  1. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
  2. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
  3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru podľa návodu,
  4. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
  5. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
  6. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
 6. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
 7. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež aj na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Za vadu nie je možné považovať, ako vyplýva už z povahy veci, doba jej minimálnej trvanlivosti alebo doba spotreby, ktorá môže byť obmedzená na kratší čas. Doba minimálnej trvanlivosti, doba použiteľnosti, doba spotreby alebo obdobná doba je uvedená na tovare, ak takémuto označeniu tovar podlieha.
 8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na adresu predávajúceho uvedenú nižšie, avšak nie na dobierku, alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúča sa tovar zaslať doporučene bez príplatku za expres služby, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo odporúča sa priložiť vyplnený Reklamačný formulár spolu s dokladom o kúpe. Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).
 9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
 10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
 11. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
  1. ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto bola bezodplatne, včas a riadne odstránená, pričom táto vada musí byť odstránená bez zbytočného odkladu,
  2. kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
  3. predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú vec, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
  4. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu používaniu veci má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Také isté právo ma kupujúci v prípade, ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať,
  5. ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 12. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 13. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko sa tovar pri preprave môže poškodiť. Predávajúci odporúča kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. V prípade ak tovar nemôže byť skontrolovaný v prítomnosti dopravcu, musí byť skontrolovaný ihneď po jeho prevzatí. V prípade, že je tovar poškodený, najneskôr do 24 hod. od jeho prevzatia, kontaktujte predávajúceho e-mailom. 
 14. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia predávajúceho.
 15. Kontaktné údaje predávajúceho pre uplatnenie reklamácie: AKORD distribučná s.r.o., Partizánska cesta 89, 974 01, Banská Bystrica, e-mail: info@harmoniachuti.sk

Odstúpenie od kúpnej zmluvy – na stiahnutie