Orbit Watermelon /20×30 ks/

42113270
600 ks/Kar.
14g