Orbit Strawberry /20×30 ks/

42070351
600 ks/Kar.
14g