Mozart kugeln 132g /18 ks/

9001508084968
18 ks/Kar.
132g