LH Čakanka 32g /16 ks/

8586008105180
16 ks/Kar.
32g