Damla 500g box /12 ks/

8690997153128
12 ks/Kar.
500g